Stadgar


Stadgar

STADGAR FÖR NOSSANS FIBER EKONOMISK FÖRENING

§ 1    FIRMA
Föreningens namn är Nossans fiber ekonomisk förening.

§ 2    ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.
Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3    STYRELSENS SÄTE OCH FÖRENINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE
Föreningens skall ha sitt säte i Herrljunga kommun.

§ 4    MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av området väster om Herrljunga tätort med omnejd.
Medlem förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en delägare vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på en av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.
Arrendator eller hyresgäst skall jämställas med fastighetsägare i dessa stadgar om det är ändamålsenligt.

§ 5    MEDLEMS ÅLIGGANDE
Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6    INSATS
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 kr och högst 30.000 kr per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten byggnad.
Insatsen skall betalas kontant med 100 kr inom två veckor efter att medlemskap beviljats. Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar.
Med ansluten byggnad menas byggnad eller planerad byggnad som är eller planeras att bli ansluten eller förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

§ 7    ÅRSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 kr. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8    ÖVRIGA AVGIFTER
För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.

§ 9    UTESLUTNING
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 10  AVGÅNG
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut.  Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Vid avgång på grund av uteslutning förutsätts beslutet vara fattat inom samma tid innan räkenskapsårets slut. Avgång får dock ej ske tidigare än 2 år efter inträde, undantag då fastighet skall överlåtas till ny ägare.

§ 11  STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst fyra suppleanter. Föreningsstämman väljer ordförande på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.
Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 12  FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 13  REVISORER
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas lägst en och högst två revisorer och högst en revisorssuppleant fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 14  RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 15  ÅRSREDOVISNING
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1.    Mötets öppnande
2.    Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3.    Godkännande av röstlängden.
4.    Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5.    Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6.    Fastställande av dagordningen.
7.    Styrelsens verksamhetsberättelse föredras.
8.    Styrelsens ekonomiska redovisning föredras.
9.    Revisionsberättelsen föredras.
10.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
11.  Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
12.  Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
13.  Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
14.  Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
15.  Val av ordförande.
16.  Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
17.  Val av revisorer och revisorssuppleant/er.
18.  Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
19.  Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman.
20.  Mötets avslutande.

§17   EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av Föreningens medlemmar.

§ 18  RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

§ 19  KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.

§ 20  VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas kapitalinsatser i föreningen.

§ 21  UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt § 6.

§ 22  STADGEÄNDRING
Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§ 23  ÖVRIGT
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar, SFS 1987:667